Czym są fundusze sekurytyzacyjne?

15 lutego 2019

Fundusz sekurytyzacyjny to rodzaj funduszu inwestycyjnego zamkniętego, który poprzez emisję certyfikatów inwestycyjnych ma na celu inwestowanie w wierzytelności.

Sekurytyzacja znajduje zastosowanie w firmach i przedsiębiorstwach, które w zamian za aktywa, m.in. papiery wartościowe, pozyskują finansowanie. Fundusze sekurytyzacyjne umożliwiają pozyskanie nowych środków bez wzrostu ryzyka kredytowego i konieczności emisji akcji.

Fundusze sekurytyzacyjne pojawiły się na polskim rynku w 2005 roku i najczęściej zakładane są przez spółki windykacyjne. Stały się częstym zjawiskiem pozwalającym na udrożnienie przepływów finansowych oraz umożliwiającym uniknięcie bankructwa.

Rodzaje funduszy sekurytyzacyjnych

Fundusze sekurytyzacyjne dzielą się na fundusze standaryzowane i niestandaryzowane. Fundusz standaryzowany według prawa jest funduszem z wyznaczonymi subfunduszami, fundusz niestandaryzowany natomiast nie musi mieć wydzielonych subfunduszy, ponieważ jest to wersja opcjonalna.

Warto wiedzieć, że na obu funduszach spoczywają inne wymogi odnoszące się do lokowania środków w wierzytelności. Oprócz tego członkami funduszu niestandaryzowanego mogą być tylko osoby prawne, a także sekcje organizacyjne niedysponujące osobowością prawną. Osoby fizyczne mogą być uczestnikami funduszu niestandaryzowanego tylko w sytuacji, gdy taką ewentualność zakłada jego statut, a cena certyfikatu inwestycyjnego jest większa niż równowartość 40 000 euro.

W Polsce najczęściej spotyka się fundusze niestandaryzowane. To pojedyncze fundusze inwestycyjne, co najmniej 75% ich wartości powinny stanowić dłużne papiery wartościowe oraz prawa do świadczeń będących rezultatem wierzytelności.

Fundusze sekurytyzacyjne a zobowiązania dłużników banków.

Zarządzanie funduszami sekurytyzacyjnymi może być powierzone za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego, co umożliwia windykację zobowiązań dłużników w świetle obowiązującego prawa. Fundusze sekurytyzacyjne są czasami tworzone przez same banki. Takie rozwiązanie umożliwia sprzedaż prawa wierzytelności do zaległych zobowiązań dłużników, co przyspiesza uzyskanie płynności finansowej banku i skutkuje szybszym uzyskaniem należności.

Korzyści płynące z funduszu sekurytyzacyjnego.

W przypadku sprzedaży wierzytelności przez podmioty niebankowe sprzedaż do funduszy sekurytyzacyjnych niczym nie różni się od sprzedaży bezpośrednio do windykatora. Banki jednak zdecydowanie częściej preferują zbywanie wierzytelności funduszom sekurytyzacyjnym, ponieważ umożliwia im to uzyskanie korzyści podatkowych.

Firmy windykacyjne skupujące prawa do wierzytelności finansują swoją działalność poprzez zadłużenie, najczęściej emitując obligacje na rynku. Ten sposób finansowania przedsiębiorstwa  wymusza konieczność odkupu papierów wartościowych w terminie ich wygaśnięcia w cenie wyższej niż zostały sprzedane.  Ich korzyści wiążą się zatem z niską ceną nabycia wierzytelności, których wyegzekwowanie przynosi przychód przewyższający koszt wykupu obligacji.

Co warto jeszcze wiedzieć o funduszach sekurytyzacyjnych?

Aby wyeliminować lub ograniczyć ryzyko inwestycyjne, fundusz sekurytyzacyjny może umieszczać aktywa tylko w:

  • papiery wartościowe stanowione na wierzytelności,
  • jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego,
  • depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych,
  • instrumenty finansowe,
  • instrumenty pochodne, niebędące papierami wartościowymi.

Co istotne, fundusz sekurytyzacyjny nie ma możliwości udzielania pożyczek, poręczania lub dawania gwarancji.

Najnowsze wpisy

Oddłużanie – nie ma rzeczy niemożliwych

22 lutego 2019

Problem mniejszych opóźnień w spłatach zobowiązań finansowych dotyczy niemal wszystkich. Prawie każdemu chociaż raz w życiu zdarzyło się nie opłacić raty czy faktury w odpowiednim terminie. Prawdziwe kłopoty rozpoczynają się

Czym są fundusze sekurytyzacyjne?

15 lutego 2019

Fundusz sekurytyzacyjny to rodzaj funduszu inwestycyjnego zamkniętego, który poprzez emisję certyfikatów inwestycyjnych ma na celu inwestowanie w wierzytelności. Sekurytyzacja znajduje zastosowanie w firmach i przedsiębiorstwach, które w zamian za aktywa,